Algemene voorwaarden

Uitgever van de website

Deze website is gepubliceerd door de Association for the Promotion of Rural Tourism door the Grand-Duchy of Luxembourg (APTR asbl). Neem voor vragen over deze site en de inhoud ervan contact met ons op via e-mail

Juridische informatie

De APTR levert deze site met het doel om landelijke accommodaties in het Groothertogdom Luxemburg te ontwikkelen, coördineren en promoten.

De APTR verspreidt bijgewerkte informatie, maar het kan niet voorkomen dat fouten of fouten worden bijgewerkt.

De informatie die op deze website wordt gepubliceerd, valt niet onder de verantwoordelijkheid van APTR.

De APTR aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van de informatie op de pagina's die op deze site zijn gepubliceerd. De inhoud is louter informatief. Alleen officieel gepubliceerde wetteksten zijn bindend.

De Website verwijst soms naar externe websites waarover APTR geen controle heeft en waarvoor zij geen verantwoordelijkheid draagt.

De APTR beveelt ten zeerste aan dat u zich verdedigt tegen de gevolgen van computerpiraterij door een geschikte en veilige computerconfiguratie op te zetten, inclusief periodiek bijgewerkte virusdetectie- en vaccinatiesoftware. De APTR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die u zou lijden tijdens of na uw bezoek aan deze website.

De APTR aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor onderbrekingen, inclusief niet-tijdelijke, van de service van deze website.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de APTR-website vallen onder de Luxemburgse wetgeving en vallen onder de exclusieve jurisdictie van de Luxemburgse rechtbanken.

Copyright

© APTR asbl. Alle rechten voorbehouden.

De gedeeltelijke of volledige duplicatie van informatie, pictogrammen, foto's, afbeeldingen, teksten, videofragmenten en andere documenten op de website is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van APTR.

Privacy Policy

De persoonsgegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de gewijzigde wet van 2 augustus 2002 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoons gegevens en in overeenstemming met de wet op de algemene beschermingsverordening. Algemene verordeninggegevens bescherming (RGPD) van 25 mei 2018.

Mogelijk moet u persoonlijke informatie verstrekken via registratieformulieren.

Persoonlijkegegevens worden verzameld en opgeslagen in een database van de APTR (Database Owner). Ze zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden en zullen niet worden opgeslagen of geanonimiseerd op onze systemen gedurende een periode van 10 jaar zonder de activiteit van het opgeslagen contact.

Persoonlijkegegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden doorgegeven, tenzij de identiteit van de ontvanger tijdens de gegevens verzameling aan u is meegedeeld en als dit in het kader van de gegevens verzameling vereist is dezelfde doelen bereiken.

In overeenstemming met de gewijzigde wet van 2 augustus 2002 en de wet met de algemene verordeninggegevens bescherming van 25 mei 2018, hebt u het recht om uw persoonlijkegegevens in te zien, te wijzigen, te verwijderen of zich te verzetten. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de APTR op het volgende adres

In geval van verschillen of afwijkingen tussen de Franse versie en een andere taalversie van de wettelijke kennisgeving, heeft alleen de Franse taal voorrang.